INICIO - Pink Floyd Club
 
HISTORIA
BIOGRAFÍA
DISCOGRAFÍA
LETRAS
ENTREVISTAS
CURIOSIDADES - ANÉCDOTAS
FOTOS
PROTECTORES - ICONOS - CURSORES
REAL AUDIO - MÚSICA
MIDIS Y VIDEOS
TABLATURAS - ACORDES
ENLACES - LINKS
PÉLICULAS , VIDEO Y DVDs
Club Hispano de Pink Floyd
Historia
Biografía
Discografía
Letras
Entrevistas
Sabias Que...
Fotografías
Para tu PC
Real Audio
Midi y Video
Tabs
Enlaces
Videoteca
CLUB

THE DARK SIDE OF THE MOON

SPEAK TO ME (INSTRUMENTAL)
BREATHE
ON THE RUN
(INSTRUMENTAL)
TIME
BREATHE
(REPRISE)
THE GREAT GIG IN THE SKY
(INSTRUMENTAL)
MONEY
US AND THEM
ANY COLOUR YOU LIKE
(INSTRUMENTAL)
BRAIN DAMAGE
ECLIPSE

 

 

SPEAK TO ME
(Mason)


SPEAK TO ME


HABLA CONMIGO
"I've been mad for fucking years, absolutely years, been
over the edge for yonks, been *working me buns off for bands..."
"I've always been mad, I know I've been mad, like the
most of us...very hard to explain why you're mad, even
if you're not mad..."
(INSTRUMENTAL)
"Yo he estado loco durante malditos años, absolutamente años, he estado,  
encima del borde durante años, *he estado trabajando muy duro..."
" Yo siempre he estado loco, yo sé que he estado loco, como
la mayoría de nosotros ... es muy difícil explicar por qué estas loco, incluso
si tu no estas loco..."..."
(INSTRUMENTAL)
*Esta expresión significa algo así trabajar duramente para nada.
Traducida por:Héctor Morales de Cd. Nezahualcóyotl- México

Ir al inicio de la página

BREATHE
(Waters, Gilmour, Wright)


BREATHE


RESPIRA
Breathe, breathe in the air.  
Don't be afraid to care.
Leave but don't leave me.
Look around and choose your own ground.
Long you live and high you fly
And smiles you'll give and tears you'll cry
And all you touch and all you see
Is all your life will ever be.
Run, rabbit run.
Dig that hole, forget the sun,
And when at last the work is done
Don't sit down it's time to dig another one.
For long you live and high you fly
But only if you ride the tide
And balanced on the biggest wave
You race towards an early grave.
Respira, inspira el aire 
No tengas miedo de preocuparte
Vete, pero no me dejes
Busca a tu alrrededor y escoje tu propia base
Por que tu vida es larga y alto tu vuelo
Y dedicarás sonrisas y llorarás lágrimas
Y todo lo que tocas y todo lo que ves
Es todo lo que tu vida será siempre
Corre conejo, corre
Excaba tu agujero, olvida el sol
Y cuando al fin el trabajo esté hecho
No te sientes, es hora de excavar otro
Por que tu vida es larga y alto tu vuelo
Pero sólo si remontas la marea
Y te mantienes sobre la ola más grande
Corres hacia una tumba temprana.

RESPIRA
Respira, aspira o aire,
non teñas medo de preocuparte,
vaite, pero non me deixes
Busca ó teu arredor
i escolle a túa propia base
porque a túa vida é longa
e o teu voo é alto 
e adicarás sorrisos e choraras bágoas
e todo o que tocas
e todo o que ves
é todo o que a tua vida será sempre.
Corre coello, corre,
escarba o teu buraco,
esquece o sol
e cando por fin a tarefa estea feita,
non te sentes é hora de escarbar outro
porque a túa vida é longa
e o teu voo e alto
mais só si remonta-la marea
e te mantes sobor da onda mais grande
corres cara unha morte ceda.

Ir al inicio de la página

ON THE RUN
(Gilmour, Waters)


ON THE RUN


EN MARCHA
"Live for today, gone tomorrow, that's me, HaHaHaaaaaa!"
(INSTRUMENTAL)
"Vive el presente, olvida el futuro, este soy yo, HaHaHaaaaaa!"
(INSTRUMENTAL)

EN CAMIÑO
"Vive o presente, esquece o futuro, este son eu, HaHaHaaaaaaa!."

Ir al inicio de la página

TIME
(Mason, Waters, Wright, Gilmour)


TIME


TIEMPO
Ticking away the moments
that make up a dull day
You fritter and waste the hours
in an offhand way.
Kicking around on a piece
of ground in your home town
Waiting for someone or something
to show you the way.
Tired of lying in the sunshine staying
home to watch the rain.
You are young and life is long and
there is time to kill today.
And then one day you find
ten years have got behind you.
No one told you when to run,
you missed the starting gun.

So you run and you run to catch up with the sun
but it's sinking
Racing around to come 
up behind you again.
The sun is the same in a relative way,
but you're older,
Shorter of breath and one day
closer to death.

Every year is getting shorter
never seem to find the time.
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation
is the English way
The time is gone,
the song is over,
Thought I'd something more to say.
Viendo pasar los momentos
que componen un día monótono
Desperdicias y consumes las horas
de un modo indecoroso
Vagando de aquí para allá
por alguna parte de tu ciudad
A la espera de que alguien o algo
te muestre el camino.
Cansado de tunbarte bajo el sol y quedarte
en casa mirando la lluvia
Eres joven y la vida es larga y
hoy hay tiempo que matar
Y luego te das cueneta un día de
que tienes diez años más tras de ti
Nadie te dijo cuando correr,
llagaste tarde al disparo de salida.

Y tú corres y corres para alcanzar al sol,
pero él se está poniendo
Y girando velozmente para de nuvo
elevarse por detrás de ti
El sol es el mismo de modo relativo,
pero tú eres más viejo
Tu respiracíon es más corta y estás un día
más cerca de la muerte.

Cada año se hace más corto,
nunca pareces encontrar tiempo
Planes que se quedan en nada o en media página de líneas garabateadas
Esperando en silenciosa desesperacion
a la manera inglesa
El tiempo se ha acabado,
la canción se ha terminado,
pensaba que diría algo más.

TEMPO

TEMPO
Como tique-taques, os momentos
que formam um dia monótono se vão
Você desperdiça e perde as horas
de uma maneira descontrolada,
perambulando por um pedaço de terra de sua cidade natal,
esperando alguém ou algo que venha mostrar-lhe o caminho.
Cansado de deitar-se sob o sol
e de ficar em casa observando a chuva,
você é jovem e a vida é longa,
e hoje há tempo para desperdiçar.
E então um dia você descobre
que dez anos ficaram para trás.
Ninguém te disse quando correr,
você perdeu o tiro de partida .

E você corre para alcançar o sol.
Mas ele está caindo e correndo
em voltas para se levantar
atrás de você novamente.
O sol é o mesmo mas você está mais velho,
com menos fôlego e um dia
mais perto da morte.
Cada ano está ficando mais curto,
você nunca parece encontrar o tempo.
Planos que deram em nada
ou em meia página de linhas rabiscadas
e permanecer suspenso em um silencioso desespero
são o estilo de vida inglês.
O tempo se foi,
a canção terminou,
pensei que eu tivesse algo mais a dizer.
Vendo pasa-los intres
que compoñen un día monótono
desaproveitas e consúme-las horas
dun xeito descontrolado.
Deambulando daquí pra acolá
por algunha parte da cidade
á espera de que alguén ou algo che asine o camiño.
canso de deitarte baixo o sol
e quedarte na casa ollando a choiva
Es un mozo e a vida é longa
e hoxe hai temp que matar
e logo daste conta un día
que tes dez anos máis no lombo
Ninguén che dixo cando correr,
chegastes tarde ó tiro de saida.

E ti corres e corres para chegar ó sol,
mais el xa se está pondoe virando rápidamente
pra novamente erguerse tras túa.
O sol é o mesmo en certa maneira
pero ti es mais vello
a túa respiración é mais curta 
atópaste un día máis preto da morte
Cada ano faise máis curto, 
nunca semmellas atopa-lo tempo,
plasn que se quedan en nada 
ou en media páxina de liñas borrancheadas
agardando en calada desespranza o xeito ingés
O tempo remato,
a cancion terminou,
pensei que diría algo máis.
Ir al inicio de la página

BREATHE (REPRISE)
(Waters, Gilmour, Wright)


BREATHE (REPRISE)


RESPIRA (REPRISE)
Home, home again.
I like to be here when I can.
When I come home cold and tired
It's good to warm
my bones beside the fire.
Far away across the field
The tolling of the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly
spoken magic spells.
En casa, de nuevo en casa
Me gusta estar aquí siempre que puedo
Cuando vuelvo a casa frío y cansado
Es agradable calentar
mis huesos junto al fuego
Muy lejos, a través de los campos
El doblar de la campana de hierro
Convoca a los fieles a que se arrodillen
Para oír los conjuros mágicos
pronunciados en voz baja.

RESPIRE FUNDO (REPRISE)

RESPIRA (REPRISE)
Em casa, em casa novamente.
Quando chego com frio e cansado
é bom esquentar meus ossos junto ao fogo
Bem longe, através do campo
o dobrar do sino de ferro
chama os fiéis a se ajoelharem para ouvir
os encantamentos falados com vozes suaves.
No fogar, de novo no fogar,
góstariame estar aquí sempre que podo.
Cando volto ó fogar frío e canso 
é de agradecer quenta-los meus ósos xunto ó lume.
Moi lonxe, atraveso dos agros
o dobregar das campás de ferro
convida ós fieis a que se axeonllen
pra ouvi-los conxuros máxicos ditos en voz baixa.
Ir al inicio de la página

THE GREAT GIG IN THE SKY
(Wright)


THE GREAT GIG IN THE SKY


UN GRAN ESPECTACULO EN EL CIELO
"And I am not frightened of dying, any time will do,
I don't mind. Why should I be frightened of dying?  
There's no reason for it, you've gotta go sometime."
*"If you can hear this whispering you are dying."
"I never said I was frightened of dying."
(INSTRUMENTAL)
"Y no le tengo miedo a la muerte, en cualquier momento llegará,
No me importa. ¿Porqué devería tenerle miedo a la muerte?
No hay razón para ello, tendrás que ir algúna vez".
*"Si puedes oir este susurro es que te estás muriendo."
"Nunca diré que le tengo miedo a la muerte."
(INSTRUMENTAL)
*A los 3:30 min. aprox. Casi inaudible, hay que subir un poco el volumen.
Aporte de: Gonzalo Schumacher - Santiago de Chile 
Traducida por:Héctor Morales y Juan Beltrán

O GRANDE ESPECTÁCULO NO CÉU
"Não tenho medo de morrer,  
um dia eu vou, eu nem ligo.
Por que deveria ter medo de morrer? Não existe razão para isto,
você tem que ir um dia."
"Nunca disse que tinha
medo de morrer."

Ir al inicio de la página

MONEY
(Waters)


MONEY


DINERO
Money, get away.
Get a good job with good pay
and you're okay.
Money, it's a gas.
Grab that cash with both hands
and make a stash.
New car, caviar,
four star daydream,
Think I'll buy me
a football team.
Money, get back.
I'm all right Jack keep your hands
off my stack.
Money, it's a hit.
Don't give me that do goody good bullshit.
I'm in the high-fidelity
first class traveling set
And I think I need a Lear jet.

Money, it's a crime.
Share it fairly but don't take
a slice of my pie.
Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise it's no surprise
that they're giving none away.
Dinero, aléjate
Consigue un empleo con más paga
y tu "OK"
El dinero es excitante
Agarra ese dinero con ambas manos
y haz una fortuna
Coche nuevo, caviar,
ensueño de cuatro estrellas
Creo que me voy a comprar
un equipo de fútbol
Dinero, vuelve
Estoy bien, Jack, quita tus manos
de mi pasta
El dinero es un acierto
No me vengas con esa mierda de tonterías
Estoy en el grupo de viajeros
habituales de primera clase
Creo que necesito un jet privado

Dinero, es un crimen
Repártelo equitativamente
pero no toques mi tarta
Dinero, dicen
Que es el origen de todos los males actuales
Pero si pides un ascenso no es de extrañar
que no lo quieran soltar.

DINHEIRO

CARTOS
Dinheiro. Saia,
arranje um bom emprego com um salário
melhor e você fica bem.
Dinheiro é bom.
Agarre esse dinheiro com ambas as mãos e desapareça.
Carro novo, caviar,
maravilhoso sonho diurno.
Acho que vou comprar 
um time de futebol para mim.
Dinheiro, volte!
Ei cara, tire as suas mãos
do meu dinheiro!
Dinheiro é um sucesso.
Não me venha com essa besteira
de fazer caridades.
Estou no seleto time da primeira classe
e acho que preciso de um jatinho.

Dinheiro é um crime.
Divida-o justamente mas não mexa
no meu pedaço do bolo.
Dinheiro, eles dizem que hoje
é a raiz de todo o mal,
mas se você for pedir um aumento
não se surpreenda,
eles não estão dando nenhum.
Cartos, afastade
consegue un emprego con más pagamento
e o teu "O.K"
Os cartos son excitantes.
Colle eses cartos con ámbalas mans
e fai unha fortuna
Coche novo, caviar,
ensoño de catro estrelas.
Creo que vou mercar
un equipo de fútbol.
Cartos, voltade,
estou ben, jack,
quita as mans dos meus cartos.
Os cartos son un acerto,
non me veñas con esas parvadas.
Estou voando sempre en primeira clase
creo que preciso un avión privado.

Cartos, son un crime,
repárteo equitativamente,
mais non tóque-la  miña tarta.
Cartos, din que son a orixe
de tódolos males actuais
pero si pides un ascenso
non é de estranar
que non os queiran soltar.
Ir al inicio de la página

US AND THEM
(Waters, Wright)


US AND THEM


NOSOTROS Y ELLOS
Us, and them
And after all we're only
ordinary men.
Me, and you.
God only knows it's noz what
we would choose to do.
Forward he cried from the rear
and the front rank died.
And the general sat and the lines on the map
moved from side to side.
Black and blue
And who knows which is which
and who is who.
Up and down.
But in the end it's only
round and round.
Haven't you heard it's
a battle of words?,
the poster bearer cried.
Listen son, said the man with the gun
There's room for you inside.

Down and out
It can't be helped but there's a lot
of it about.
With, without.
And who'll deny it's what the
fighting's all about?
Out of the way, it's a busy day
I've got things on my mind.
For the want of the price of tea and a slice
The old man died.
Nosotros y ellos
Y, después de todo, somos
hombres corrientes
Yo, y tú
Dios sabe que esto no es lo
que habríamos escogido hacer
¡Adelante! gritó él desde la retaguardia
y la fila frontal sucumbió
Y el General se sentó, y las líneas en el mapa
se movieron de un lado al otro
Negro y Azul
Y quién sabe cúal es cúal
y quién es quién
Arriba y abajo
Pero al final son siempre
vueltas y más vueltas
¿No os habéis enterado de que es una batalla de palabras?,
gritó el hombre anuncio
Escucha hijo, dijo el hombre del fusil
Hay sitio para ti dentro

Derrotado y abatido
No se puede evitar, pero hay mucho
de eso por ahí
Con, sin
¿Y quién va a negar que es
eso en torno a lo que gira toda la lucha?
Hoy es un día ocupado, cosa poco corriente
Tengo cosas en la cabeza
Por falta del precio de un té y una tostada
El anciano murió.

NÓS E ELES

NÓS I ELES
Nós e eles, afinal somos
todos homens comuns.
Eu e você, só Deus sabe que não
é isso que teríamos escolhido para fazer.
"Avante!" gritou ele da retaguarda,
e os homens da linha de frente morreram.
E o general sentou-se
e as linhas no mapa se moviam
de um lado para outro.
Negro e azul,
quem sabe qual é qual
e quem é quem.
Para cima e para baixo,
no final são apenas voltas sem fim.
"Você não ouviu?
É uma batalha de palavras",
gritou o homem-placa.
"Escuta, filho, tem um lugar para você lá dentro"
disse o homem com o revólver.
Para baixo e para fora,
essa situação está por toda a parte
mas não para fazer nada.
Com ou sem razão,
quem há de negar que esse é o motivo de toda a briga?
Saia do caminho, é um dia cheio
e estou com a mente ocupada.
Pela falta do preço do chá com bolo
o velho morreu.
Nós i eles e despoís de todo
todos somos homes comuns
Eu e ti, Deus sabe que isto
non é o que escollemos facer.
¡Adiante! berrou él dende a retagarda
e a ringleira frontal de homes morreu.
E o xeneral sentouse
e as liñas do mapa movéronse
dun lado ó outro.
Negro e azul,
E quén sabe cal é cal,
e quén é quén
Arriba e abaixo,
mais o remate só son voltas e mais voltas.
¿Non vos percatades de que é
unha guerra de verbas?
berrou o home anuncio
Escoita fillo, dixo o home do fusil,
hai sitio para ti dentro.
Derrotado e abatido non se pode evitar,
mais hai moito deso por ahí,
con ou sen razón
¿Quen vai negar que é iso en torno ó que xira a loita?
Hoxe é un día ocupado,
cousa rara, teño cousas na cachola.
Por falta do prezo dun té e unha torrada
o vello finou.
Ir al inicio de la página

ANY COLOUR YOU LIKE
(Gilmour, Mason, Wright)


ANY COLOUR YOU LIKE


ALGÚN COLOR QUE TE GUSTE
(INSTRUMENTAL)
(INSTRUMENTAL)
Ir al inicio de la página

BRAIN DAMAGE
(Waters)


BRAIN DAMAGE


LESION CEREBRAL
The lunatic is on the grass.
The lunatic is on the grass.
Remembering games
and daisy chains and laughs.
Got to keep the loonies on the path.
The lunatic is in the hall.
The lunatics are in my hall.
The paper holds their folded faces
to the floor
And every day the paper boy
brings more.
And if the dam breaks open
many years too soon
And if there is no room upon the hill
And if your head explodes
with dark forebodings too
I'll see you on the dark side of the moon.
The lunatic is in my head.
The lunatic is in my head.
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me 'til
I'm sane.

You lock the door
And throw away the key
There's someone in my head but it's not me.
And if the cloud bursts, thunder in your ear
You shout and no one seems to hear.
And if the band you're in starts playing different tunes
I'll see you on the dark side of the moon.
"I can't think of anything
to say except...
I think it's marvelous! HaHaHa!".
El lunático está en la hierva
El lunático está en la hierva
Recordando juegos,
y guirnaldas de margaritas y risas
Hay que mantener a los lunáticos en vereda
El lunático está en el hall
Los lunáticos están en mi hall
El periódico tiene sus caras plegadas
hacia el suelo
Y cada día el chico de los periódicos
trae más
Y si la presa se rompe con
muchos años de antelación
Y si no hay sitio en la colina
Y si tu cabeza explota también
con oscuros presagios
Nos veremos en el lado oculto de la luna.

El lunático está en mi cabeza.
El lunático está en mi cabeza.
Tú levantas la hoja, tú haces el cambio
Tu me vuelves a arreglar hasta
que esté cuerdo

Tú cierras la puerta con llave
Y tiras la llave
Hay alguien en mi cabeza pero no soy yo
Y si la nube estalla atronando tu oído
Tú gritas y nadie parece oír 
Y si la banda en la que estás comienza a tocar diferentes melodías
Nos veremos en el lado oculto de la luna.

"Yo no puedo pensar otra cosa
que decir excepto...
Pienso que es maravilloso!HaHaHa!"

DANO CEREBRAL
O lunático está na herva, o lunático está na herva
lembrando xogos e guirnaldas de margaridas e sorrisos
Hai que mante-los lunáticos a liña
O lunático atópanse no hall, o lunático atópase no meu hall
o xornal ten as caras dobradas cara  o chan,
e cada día o mozo dos xornais trae máis
E si o encoro racha con moitos anos de adianto,
e si non hai sitio na colina,
e si a tua cachola estoupa con escuros presaxios.
Veremosnos no lado escuro da lua

O lunático atópase na miña cachola, o lunático atopase na miña cachola
Ti levanta-la folla, ti fas o troco,
ti volvesme a arranxar ata que me atope cordo
ti pecha la porta con chave
e tira la chave
hai alguén na miña cachola mais non son eu
e se a nube estoupa atronando a tua orella
ti berras e ninguén che oe
e se a banda na que estás empeza a tocar diferentes melodías
Veremonos no lado  escuro da lua.

"eu non podo cavilar noutra cousa que dicir, 
agás... 
penso que é maravilloso ¡Ha,ha,ha!"

Ir al inicio de la página

ECLIPSE
(Waters)


ECLIPSE


ECLIPSE
All that you touch  
All that you see
All that you taste
All you feel.
All that you love
All that you hate
All you distrust
All you save.
All that you give
All that you deal
All that you buy,
beg, borrow or steal.
All you create
All you destroy
All that you do
All that you say.
All that you eat
And everyone you meet
All that you slight
And everyone you fight.
All that is now
All that is gone
All that's to come
and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.
"There is no dark side
of the moon really. Matter of fact it's all dark."
Todo lo que tocas 
Todo lo que ves
Todo lo que saboreas
Todo lo lque sientes
Todo lo que amas
Todo lo qeu odias
Todo aquello en que desconfias
Todo lo que ahorras
Todo lo que das
Todo lo que negocias
Todo lo que compras
mendigas, pides prestado o robas
Todo lo que creas
Todo lo que destruyes
Todo lo que haces
Todo lo que dices
Todo lo que comes
Todos aquellos nuevos que te encuentras
Todos aquellos a quienes ofendes
Todos aquellos contra los que luchas
Todo lo que hay ahora
Todo lo que se ha ido
Todo lo que vendrá
y todo cuanto bajo el sol hay está en armonía
pero el sol está eclipsado por la luna.
"No hay un lado oscuro
de la luna realmente"
Realmente todo es oscuro."

ECLISE
Todo o que tocas,
todo o que ves,
todo o que saboreas,
todo o que sentes,
todo o que amas,
todo o que odias,
todo aquelo no que desconfías,
todo o que aforras,
todo o que dás,
todo o que negocias,
todo o que mercas, mendigas, pides prestado ou que roubas,
todo o que creas,
todo o que destrues,
todo o que fas,
todo o que dis,
todo o que comes,
todos aqueles novos que te atopas,
todos aqueles a quen ofendes,
todos aqueles contra os que loitas,
todo o que hai agora,
todo o que se foi,
todo o que virá,
e todo canto bixo o sol hai está en armonía
pero o sol está eclipsado pola lua.

"Non hai un lado escuro
da lua en realidade
realmente todo e escuro"

Ir al inicio de la página

Volver a Letras